Contributie

De contributiebetaling kan geschieden:
- per jaar;
- per kwartaal.

Jaarbetaling is € 7,00 goedkoper dan kwartaalbetaling. Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier machtigt u de penningmeester tot het afschrijven van de contributie van uw bankrekening. De contributie wordt in principe aan het begin van ieder kwartaal zes maanden vooruit geïnd. Bij schriftelijke opzegging, dan wel per e-mail, naar de ledenadministrateur vervalt de machtiging.

Wilt u opzeggen? Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (brief of e-mail). Denk er aan dat u voor 20 juni op moeten zeggen om uw lidmaatschap per 1 juli te laten stoppen en voor 20 december (was in 2020 voor 20 november) om met ingang van 1 januari geen lid meer te zijn. Bij opzegging wordt gekeken of er een gedeeltelijke terugbetaling van uw betaalde lidmaatschapsgelden plaats kan vinden. Terugbetaling van de afdracht aan de Atletiekunie wordt nooit terug betaald. Als vereniging dragen wij de afdracht volledig af aan de Atletiekunie.

Wat kost het?

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de groep waarbinnen wordt getraind. U heeft recht op 2 trainingen per week. Of u hiervan gebruik maakt is uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. Uitzondering zijn de wandelgroepen; zij trainen 1 keer per week. Hierop is de contributie ook op afgestemd. Verder is kwartaalbetaling iets duurder dan een jaarbetaling. A.V. Oss'78 is lid van de Atletiekunie. De afdracht die wij als vereniging aan de Atletiekunie moeten betalen, is opgenomen in het contributieoverzicht. Er heeft op 30 september 2017 een verduidelijking in de tekst plaatsgevonden m.b.t. de contributie van gezinnen. Voor gezinnen geldt een vast bedrag, maar moet daarnaast wel per lid de afdracht aan de Atletiekunie nog worden betaald. Ieder lid van A.V. Oss'78 is ook automatisch lid van de Atletiekunie. Meldt u zich aan als wandelaar, dan zorgt de Atletiekunie er voor dat u ook wordt aangemeld bij de KWBN. U betaald dan 1x contributie. Bent u ook rechtstreeks lid van de KWBN (via een wandelvereniging bv.) dan betaalt u daar ook contributie voor. Wilt u dat niet, dan kunt u zich afmelden bij de wandelbond. Contributie is t.o.v. 2020 geïndexeerd, gelijk aan aanpassing Atletiekunie.

Downloads:

Contributie Overzicht