Huishoudelijk reglement

Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam A.V.Oss’78. Zij is gevestigd te Oss. De kleuren der vereniging zijn blauw/geel Het sporttenue bestaat uit blauwe broek / geel shirt. 

Duur, doel, en middelen ter bereiking van het doel. 
Artikel 2.
De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de art. 2, 3 en 4 van de statuten. 

Leden
Artikel 3.
De vereniging bestaat uit: • ere-leden. • leden van verdienste • ondersteunende leden • leden, t.w. senioren, junioren en pupillen Allen amateurs kunnen als lid toetreden. 

Artikel 4.
Senioren, junioren en pupillen zijn gerechtigd aan trainingen en, mits in het bezit van een geldige licentie, aan wedstrijden deel te nemen. De status van bovengenoemde groepen wordt bepaald volgens de normen van het Atletiekuniereglement. 

Ondersteunende leden
Artikel 5.
Ondersteunende leden zijn niet gerechtigd tot deelneming aan wedstrijden en trainingen. Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. Ondersteunende leden hebben géén stemrecht en mogen evenmin een functie in de vereniging bekleden. 

Ere-leden en leden van verdienste
Artikel 6.
Ere-leden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering met tenminste de helft plus één der uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. 

Verkrijging van het lidmaatschap
Artikel 7.
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit, tot toelating, door het bestuur genomen op schriftelijk verzoek. Minderjarigen hebben bij aanvrage van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. De aanvrage wordt gedaan bij door het bestuur ter beschikking te stellen formulieren met vragenlijst. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens doordeugdelijke bewijzen worden gestaafd. Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. De afwijzing dient met redenen te zijn omkleed. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (hierna: Atletiekunie). De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van de Atletiekunie. Het bestuur is bevoegd aan de KNAU alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken. 

Beëindiging van het lidmaatschap 
Artikel 8.
1.   Het lidmaatschap eindigt door: opzegging overlijden royement afvoering van de ledenlijst wegens niet betalen van de contributie. Beëindiging van het lidmaatschap van de       Atletiekunie.
2.   Het lidmaatschap wordt voor 1 kalenderjaar aangegaan met een stilzwijgende verlenging van een jaar;
3.   Het lidmaatschap kan of voor 20 juni of voor 20 november worden opgezegd;
4.   Opzegging van lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door schriftelijke melding aan de ledenadministratie;
5.   Bij opzegging voor 20 juni wordt eventueel vooruitbetaalde contributie gerestitueerd. Over de betaalde afdracht aan de Atletiekunie wordt geen restitutie verleend;
6.   Royement door het bestuur wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging, waardoor de vereniging wordt benadeeld, dient te worden bekrachtigd door een algemene       vergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen. Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij is evenwel gehouden       alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.
7.   Afvoering van de ledenlijst wegens het niet betalen van de contributies geschiedt door het bestuur. 

 Verenigingsjaar 
Artikel 9.
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. 

Het bestuur  
Artikel 10.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee of meer leden, die meerderjarig moeten zijn. De leden van het bestuur worden op de gewone jaarlijkse algemene vergadering uit een door de stemgerechtigde leden in hoedanigheid gekozen voor een termijn van 3 jaren. De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld. 

Bestuurstaken 
Artikel 11.
Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn bevoegdheid, in haar gehele omvang te behartigen. 

De voorzitter 
Artikel 12. 
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg van het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden mede ondertekend. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht der algemene vergadering om daarin wijziging te brengen. Hij heeft het recht beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten, zo 1/3 van de ter algemene vergadering aanwezige stemgerechtigde leden verlangen daartoe kenbaar maakt. 

 De secretaris 
Artikel 13.
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de verenging door een bestuurslid, bij voorkeur de secretaris, ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de gewone algemene vergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst of register bij, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. 

De penningmeester  
Artikel 14.
De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en schulden van de vereniging te alle tijden aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Op de gewone algemene vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een nieuwe begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedéchargeerd bij besluit van de algemene vergadering. Hij is verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem terzake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.  

Leden 
Artikel 15.
Het bestuur bepaalt, welke taak ieder der leden in het bijzonder zal hebben te vervullen. 

Dagelijks bestuur 
Artikel 16.
Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, hetwelk dan wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die, welke het worden opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 

Stemgerechtigde leden 
Artikel 17.
Gewone werkende leden zijn stemgerechtigd; ere-leden en leden van verdienste die niet tevens gewoon werkend lid zijn, hebben een adviserende stem. 

Vergaderingen - Gewone jaarlijkse algemene vergaderingen 
Artikel 18.
Tussen 31 januari en 31 maart wordt jaarlijkse de gewone algemene vergadering gehouden. Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld. De leden worden tot de algemene vergadering schriftelijk door de secretaris opgeroepen; de termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering, benevens de te behandelen onderwerpen. De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Zij is voor alle leden toegankelijk. Indien er een vacature in bestuur is, vermeldt de oproeping, indien mogelijk, de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden vastgesteld, mits deze hiervan voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de eventueel door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen. 

Agenda 
Artikel 19.
Op de vergadering bedoeld in het vorige artikel, zal buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst.
1.   De secretaris het jaarverslag uitbrengen, alsmede de notulen van de vorige algemene vergadering.
2.   De penningmeester het financiële verslag uitbrengen, waarna de vergadering gehoord het advies van de kascommissie, gelegenheid moet hebben zich over décharge van het bestuur       uit te bespreken.
3.   De begroting voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld.
4.   De verkiezing van het bestuur en commissies plaats hebben. 

Buitengewone algemene vergadering 
Artikel 20.
Een buitengewone algemene vergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is daartoe verplicht, indien tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden hierom, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht. In dit geval dient de vergadering binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden. Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn deze zelf bevoegd tot de oproeping van de betreffende vergadering over te gaan. Het bij art 18 lid 2, met betrekking tot oproepen bepaalde vindt overeenkomstig toepassing. 

Bestuursvergaderingen 
Artikel 21.
Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

Commissies   
Artikel 22.
Er zijn de volgende commissies. • Technische commissie ( door het bestuur benoemd) • Kascommissie ( door algemene vergadering gekozen) Andere commissies kunnen door de algemene vergadering worden ingesteld of door het bestuur worden benoemd. De kommissies staan, ieder op haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Aan het hoofd van iedere commissie staat, met uitzondering van de kascommissie, een bestuurslid. De commissies worden op de gewone algemene vergadering voor een jaar gekozen. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 

Kascommissie    
Artikel 23.
De kascommissie bestaat uit drie leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester; zij is gehouden tenminste eenmaal ‘s jaars de kas de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. Indien de kascommissie termen vindt om de penningmeester wegens zijn beheer décharge te doen verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering te doen.

Contributie 
Artikel 24.
De contributie wordt jaarlijks op de algemene vergadering vastgesteld. Het bestuur kan de contributie verhogen met een percentage gelijk aan het percentage van de stijging van de kosten van levensonderhoud, zonder dat zij toestemming behoeft van de algemene vergadering. Ere-leden en leden van verdienste, die tevens werkend lid zijn, kunnen van het betalen van de verenigingscontributie worden vrijgesteld, met inachtneming van de amateurbepalingen. De algemene vergadering kan bepalen dat van ieder nieuw toegetreden lid een intredegeld zal worden geheven. Het bedrag van dit intredegeld kan voor iedere groep van leden afzonderlijk worden vastgesteld. 

Straffen 
Artikel 25.
Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste 1 jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen. Als reden voor schorsing kom in aanmerking wangedrag zowel in als buiten de vereniging. De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld. Het bestuur is bevoegd bij reglement boeten welke door KNAU of een district van de KNAU zijn opgelegd aan het betreffende lid door te belasten. 

Slotbepaling 
Artikel 26.
In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht, de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Ieder lid is verplicht zich bij toetreding van een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement aan te schaffen. Eventueel tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen prijs. De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd komende met de statuten en met de bepalingen van dit reglement in die gevallen, waarin een bijzondere meerderheid wordt vereist.

Reglementen Overzicht