Statuten

Naam en Zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: ‘Atletiekvereniging Oss ’78’ en is gevestigd te Oss. 

Artikel 2.
De vereniging is opgericht op zesentwintig januari negentienhonderd acht en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Doel
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de atletieksport en het ‘sportief wandelen’ te bevorderen. Zij tracht dit doel op wettige wijze te bereiken, door:
   a. zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (hierna verder te noemen: Atletiekunie);
   b. zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding Wandelsportorganisatie Nederland (hierna verder te noemen: KNBLO);
   c. aan haar leden gelegenheid te geven atletiek of sportief wandelen te beoefenen;
   d. het deelnemen aan wedstrijden met toestemming van casu quo georganiseerd door of namens de Atletiekunie of de KNBLO;
   e. het organiseren van wedstrijden;
   f. het organiseren van andere activiteiten, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen; alles in de ruimste zin van het woord. 

Leden 
Artikel 4.
a. De vereniging bestaat uit:
   1. leden die de atletieksport beoefenen;
   2. leden die het sportief wandelen beoefenen;
   3. ereleden;
   4. leden van verdienste;
   5. donateurs;
   6. functieleden.
b. De in dit artikel in lid a sub 1. omschreven leden zijn personen, die met inachtneming van de reglementen van de Atletiekunie, in wedstrijd- of recreatief verband de atletieksport     wensen te beoefenen of te bevorderen.
c. De in dit artikel in lid a sub 2. omschreven leden zijn personen, die het sportief wandelen, in al zijn verschijningsvormen, wensen te beoefenen of te bevorderen.
d. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde    leden door de algemene vergadering met tenminste de helft plus een van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Het erelidmaatschap en het lidmaatschap van    verdienste leggen geen financiële verplichtingen op. Zowel leden die de atletieksport als leden die het sportief wandelen beoefenen kunnen als erelid of lid van verdienste worden    benoemd.
e. Donateurs zijn (rechts)personen, die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen.
f. Functieleden zijn zij, die enige functie bekleden en/of uitvoeren maar niet zelf de atletiek- of wandelsport beoefenen. 
g. Uitsluitend zij die volgens de reglementen lid mogen zijn van de Atletiekunie, overeenkomstig de door deze organisatie of de internationale atletiekfederatie (I.A.A.F.) opgestelde    regels, kunnen toegelaten worden als lid dat de atletieksport beoefent.
h. Leden betalen contributie die jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Deze contributie kan voor bepaalde categorieën leden ook nihil zijn.
i. De rechten en plichten van de leden kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen.
j. Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door indiening van een schriftelijk verzoek bij één van de bestuursleden of bij de ledenadministratie. Behalve de voor de    inschrijving benodigde gegevens dient het toekomstige lid bij zijn aanvraag uitdrukkelijk te vermelden of hij als lid de atletieksport dan wel het sportief wandelen wenst te beoefenen.    Minderjarigen hebben voor de aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging schriftelijke toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. 
k. Voor leden die de atletieksport beoefenen, voor leden die het sportief wandelen beoefenen en voor functieleden, leden van verdienste en ereleden is het bestuur verplicht het    lidmaatschap van de Atletiekunie aan te vragen. Leden van de Atletiekunie zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en desgewenst voor ongevallen,    beide in het kader van de sportbeoefening.
l. Het bestuur van de Atletiekunie is bevoegd te controleren of aan het onder j bepaalde is voldaan.
m. De leden genoemd onder k zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de Atletiekunie. Het bestuur is bevoegd aan de atletiekunie alle gevraagde    inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.
n. Leden die het sportief wandelen beoefenen worden door verkrijging van het lidmaatschap tevens lid van de KNBLO. Het lidmaatschap van de KNBLO kan rechtstreeks aangegaan    worden met de KNBLO, dan wel middels een co-lidmaatschap via de Atletiekunie. Leden die rechtsreeks lid zijn van de KNBLO zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van    wettelijke aansprakelijkheid.
o. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.
p. Het bestuur is bevoegd een persoon niet als lid van de vereniging te aanvaarden. De persoon die niet als lid van de vereniging wordt aanvaard wordt hiervan binnen twee weken nadat    het daartoe strekkende besluit is genomen, schriftelijk op de hoogte gesteld. Ingeval van niet toelating door het bestuur zal op verzoek van betrokkene door de eerstvolgende algemene    ledenvergadering alsnog over toelating worden beslist. 

 Artikel 5.
Het lidmaatschap eindigt:
   a. door opzegging van het lid. De opzegging dient schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
   b. door overlijden van het lid;
   c. door royement, uit te spreken door de algemene ledenvergadering;
   d. door royement, ingeval van wanbetaling, uit te spreken door het bestuur;
   e. voor zover het betreft de leden die de atletieksport bedrijven, door royement door de Atletiekunie;
   f. door ontbinding van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan door het desbetreffende lid  geen aanspraak worden gemaakt op gelden of andere       baten der vereniging.   

Strafbepalingen
Artikel 6.
Leden die in strijd handelen met de statuten of besluiten der vereniging of anderszins de belangen van de vereniging ernstig benadelen, kunnen:
   a. door het bestuur worden geschorst voor ten hoogste één jaar. Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijk ontzegging van de rechten verbonden aan het lidmaatschap, met       uitzondering van het recht in beroep te gaan bij- en zich te verweren ten overstaan van de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die na het uitspreken van de schorsing zal       worden gehouden;
b. door het bestuur worden geroyeerd. Het royement dient te worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Rechten en Verplichtingen der Leden 
Artikel 7.
a.  Het lidmaatschap geeft de leden het recht:
   1. tot het bijwonen der ledenvergaderingen;
   2. gebruik te maken van de faciliteiten die aan het lidmaatschap zijn verbonden.
b. Het lidmaatschap verplicht de leden tot:
   1. naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen;
   2. opvolging en uitvoering van de door de ledenvergaderingen en/of bestuur genomen besluiten, mits het niet strijdig is met de privébelangen van het lid;
   3. voor zover het leden betreft die de atletieksport bedrijven en/of een functie bekleden ten behoeve van de atletieksport: naleving van de statuten en reglementen van de Atletiekunie,       de besluiten van een orgaan van de Atletiekunie, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van zowel de International Association of Athletics Federations (IAAF),       European Athletics (EA), het International Paralympic Committee (IPC) als van de Atletiekunie;
   4. voor zover het betreft leden die de atletieksport bedrijven en/of een functie bekleden ten behoeve van de atletieksport: naleving van de statuten en reglementen van de stichting       Instituut Sportrechtspraak, waaronder het Tuchtreglement en het Dopingreglement met bijbehorende dopinglijsten van de stichting Instituut Sportrechtspraak, alsmede van de met       betrekking tot doping door de IAAF van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen. 

Geldmiddelen
Artikel 8.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
   a. contributies van de leden;
   b. inleggelden;
   c. subsidies en reclameopbrengsten;
   d. schenkingen en donaties;
   e. wedstrijdbaten;
   f. erfstellingen en legaten. Erfstellingen kunnen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
   g. andere baten, mits deze op wettige wijze zijn verkregen. 

Bestuur
Artikel 9.
a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen gekozen uit- en door de stemgerechtigde leden, ongeacht of dit leden zijn die de atletieksport of het sportief wandelen beoefenen.    Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
b. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
c. De bestuursfuncties worden in onderling overleg tussen de bestuursleden verdeeld, met dien verstande dat de voorzitter in functie wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. d. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Indien notulen digitaal worden    gearchiveerd, kan ook digitaal worden ondertekend.  

Artikel 10.
a. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden    gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
b. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn herkiesbaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Daarbij dient er    naar te worden gestreefd, dat van het zittende dagelijks bestuur nooit meer dan één lid tegelijk aftreedt.
c. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken. 

Artikel 11.
a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen   van de vereniging.
b. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien.
c. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
d. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

Vertegenwoordiging
Artikel 12.
a.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 
b. 1. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de       genoemden tezamen met een ander bestuurslid.  Indien onvoorzien de voorzitter niet beschikbaar is, kan de plaatsvervangend voorzitter in die zin handelen. 
   2. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te       vertegenwoordigen. 
c. 1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een       wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. 
   2. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 11 lid d bedoelde            handelingen. 
d. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een    bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.  

Jaarverslag. Rekening en Verantwoording 
Artikel 13.
a. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
c. 1.  Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene          ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen          boekjaar gevoerd beleid. 
   2.  De onder lid c sub 1. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen          melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. Na verloop van de termijn kan          ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
d. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie vormt zich    een oordeel over de kwaliteit van de door de penningmeester gevoerde financiële administratie en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van, haar bevindingen uit. Indien    er redenen zijn om tussentijds de kwaliteit van de financiële administratie te controleren, kan de commissie dit op elk moment verzoeken.
e. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het    bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas, de waarden en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te    geven.
f. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
g. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden b. en c. tien jaren lang te bewaren. 

Algemene ledenvergadering
Artikel 14.
a. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
b. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan     de orde:
   1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
   2. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar, waarvan er één eenmaal herkiesbaar is;
   3. voorziening van eventuele vacatures;
   4. voorstellen van het bestuur aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
   5. beleidsvoornemens voor het komende jaar; 6. voorstellen van leden welke tenminste drie dagen voor de te houden vergadering zijn ingediend.
c. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
d. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van    niet langer dan vier weken. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing, indien zodanig verzoek wordt gedaan door tenminste tien procent van de leden, ongeacht of dit leden    zijn die de atletieksport of het sportief wandelen beoefenen, en tevens: - door tenminste tien procent van de leden die de atletieksport beoefenen; of  - door tenminste twintig procent    van de leden die het (sportief) wandelen beoefenen, met een minimum van twintig leden.  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de    verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst voor deze vergadering zijn eigen voorzitter aan.  

Artikel 15 
a. De algemene jaarvergaderingen worden uitgeschreven door het bestuur.
b. De oproeping geschiedt -  schriftelijk in het verenigingsorgaan of -  middels een schriftelijke uitnodiging of -  middels een persoonlijk digitaal bericht. Leden die geen digitale    berichten kunnen of wensen te ontvangen, krijgen een schriftelijke uitnodiging.
c. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. 

Stemmen, Stemrecht 
Artikel 16.
a. Leden die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt, ereleden, leden van verdienste en functieleden hebben stemrecht.
b. Leden tot en met 14 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijk vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
c. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.
d. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
e. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de vergadering unaniem anders beslist. Voor de schriftelijke stemming in een algemene vergadering wordt    door de voorzitter een uit drie leden bestaand stembureau benoemd, belast met de vaststelling van het stemresultaat. Indien bij de eerste stemming over personen niemand de volstrekte    meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste en op één na meeste    stemmen op zich hebben verenigd. Indien op meer dan twee personen een gelijk aantal stemmen uitgebracht wordt, dan vind herstemming plaats tussen deze personen. Alsdan is het    grootste aantal op, een persoon uitgebrachte stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot.  

 

Statutenwijziging
Artikel 17.
a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar    wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
b. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tegelijk met de oproeping voor de vergadering    een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, in het verenigingsorgaan publiceren.
c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de door de, ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden uitgebrachte stemmen.
d. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, daartoe door de    vergadering gemachtigd.
e. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de Atletiekunie. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging. 

Ontbinding
Artikel 18.
a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden a., b. en c. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige    toepassing.
b. Het bestuur is belast met de liquidatie. Over het saldo en de andere eigendommen en rechten der vereniging beslist de algemene ledenvergadering. Deze bestemming moet echter    zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel der vereniging. 

Reglementen
Artikel 19.
a. De algemene ledenvergadering kan nadere reglementen vaststellen.
b. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met:
   1. de wet;     
   2. de statuten der vereniging.
c. Voor zover een reglement toepasselijk is op leden die de atletieksport beoefenen mogen deze reglementen evenmin in strijd zijn met de reglementen van de Atletiekunie, en, voor    zover rechtstreeks toepasselijk, de reglementen van de Association of Athletics Federations  (I.A.A.F), European Athletics (EA), het International Paralympic Committee (IPC) en de    stichting Instituut Sportrechtspraak.
d.  Voor leden die het sportief wandelen beoefenen mogen de reglementen niet in strijd zijn met de reglementen van de KNBLO. 

Geschillen
Artikel 20.
Alle geschillen, de belangen van de vereniging rakende of betreffende, worden - voorzover in deze statuten en reglementen niet anders is bepaald - door het bestuur beslecht, met recht van beroep op de algemene ledenvergadering. 

Slotbepalingen 
Artikel 21. In alle gevallen waarin deze statuten en/of de reglementen als bedoeld in artikel 19 niet voorzien, alsmede ingeval van geschillen omtrent de uitlegging of toepassing van deze statuten en/of reglementen, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering.

Reglementen Overzicht