Contributie

Onze leden zijn de dragers van de vereniging. Wij hebben in principe geen andere inkomsten dan de inkomsten uit de contributie. De contributiegelden worden onder andere gebruikt voor de huur van de accommodatie, de aflossing van leningen, de trainersvergoedingen, verlichting, verwarming, onderhoud en materiaal/materieel.

De hoogte van de contributie van A.V.Oss'78 is mede gebaseerd op het aantal trainingen per week. Voor de wedstrijdatleten en de recreanten is het uitgangspunt 2 trainingen per week, ongeacht of u nu 1 of 2 trainingen in de week volgt. De hoogte van de contributie is daar ook op afgestemd. De contributie is opgebouwd uit een verenigingsdeel en een bondsdeel. Als lid van A.V.Oss'78 bent u automatisch ook lid van de Atletiekunie. 

De afdracht aan de Atletiekunie is verplicht. Dit is een vast bedrag per jaar. Het maakt daarbij niet uit of u zich aanmeldt op 1 januari of op 1 december; het bedrag blijft hetzelfde. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de categorie waarvoor u zich aanmeldt. De afdracht van de verenigingsbijdrage is wel naar rato.

Nieuwe leden betalen eenmalig €5,00 inschrijfgeld. U kunt bij inschrijving kiezen voor een jaarbetaling of een halfjaarbetaling. De halfjaarbetaling is €5,00 duurder dan de jaarbetaling. In het contributieoverzicht 2024 (versie mei 2024) kunt u terugvinden wat de kosten zijn. De contributie gaat per automatische incasso. Bij de inschrijving tekent u daarvoor en vermeldt u uw bankgegevens. U tekent ook om eventuele reiskosten voor gezamenlijk vervoer naar wedstrijden en clubkleding via automatische incasso af te schrijven. Uiteraard ontvangt u daarvoor een factuur.

De Unieraad van de Atletiekunie heeft voor 2024 het bondsdeel geïndexeerd op 6,4%. Onze Statuten (artikel 13 lid 2) schrijven voor dat de Algemene Ledenvergadering de contributie jaarlijks vaststelt op basis van de begroting. Dit betekent dat over het verenigingsdeel nog geen indexering heeft plaatsgevonden. Het bestuur stelt een financiële meerjarenplanning op om zo inzage te krijgen en te houden op de uitgaven. Bijvoorbeeld nieuwe eisen aan materiaal door World Athletics vergen investeringen. Of de verbruikskosten voor gas, water en elektriciteit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de leden ingelicht en stelt de vergadering vervolgens de hoogte van de contributie vast. Hieruit voortvloeiende naheffingen op de contributie worden met terugwerkende kracht geïnd.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 20 maart 2024 ingestemd met een contributieverhoging van 10% over het verenigingsdeel. Dit wordt in juni met terugwerkende kracht geïnd.

 

Downloads:

Contributie Overzicht